Warunki zwrotów - Sklep online firmy GajaPartner

Sklep online
Sklep Parkiet Partner
Sklep Parkiet Partner
Przejdź do treści

Warunki zwrotów

Jak złożyć zamówienie

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący
Adres do zwrotu: 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 14/1

Dodatkowe informacje:
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy, zgodnie zpostanowieniami ustawy o prawach konsumenta.
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14(czternaście) dni. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
3. W terminie 14 dni od zwrotu towaru, sprzedawca zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Dotyczy to zwłaszcza rozkręcania urządzeń, niepotrzebnego zdejmowania folii ochronnych, znacznego zabrudzenia, zarysowań. W tym zakresie sprzedawca może obniżyć kwotę zwracaną klientowi, stosownie do zmniejszenia wartości rzeczy.
5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta.


Wady i reklamacje:
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
2. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem, w tym w celu skorzystania z rękojmi, przysługuje Klientowi prawo złożenia reklamacji. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę oraz żądanie Klienta z nią związane. Celem złożenia reklamacji prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny, lub listowny z naszą firmą.
3. W przypadku konieczności zwrotu Produktu, należy go odesłać na adres firmy.
4. W przypadku, gdy reklamacja posiada braki wymagające uzupełnienia, uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Firma GajaPartner skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta, w celu uzupełnienia braków.
5. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta.
6. GajaPartner odpowiada wobec Klienta za wady Produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Pełna regulacja dotycząca rękojmi zawarta jest w artykułach 556 - 576 Kodeksu cywilnego. Wybrane przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi zostały przedstawione poniżej w celach informacyjnych:
6.1. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
6.2. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
6.4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie poprzednim.
6.5. W terminach określonych w punkcie poprzednim Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
7. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną uregulowane zostały w Regulaminie witryny.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także w biurach tych podmiotów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich.
9. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:
9.1. możliwość zwrócenia się przez Klienta do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
9.2. możliwość zwrócenia się przez Klienta do Stałego Sądu Polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania Stałych Sądów Polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej.
10. Rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym wymaga zgody obu Stron. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, GajaPartner przekazuje Klientowi informację o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy również o unijnej platformie internetowej ODR, mającej na celu pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wróć do spisu treści